تاریخچه ما

مجتمع کشت و صنعت چین چین در آبانماه سال ۱۳۵۳ به صورت شرکت سهامی خاص در مشهد تاسیس و سفر ما از اینجا شروع شد.