پخش زنده مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده